City lab

March 26, 2018

บริษัท ออดิน จำกัด

มีปณิธานปันรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเมือง ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและพัฒนาบุคคลากรทักษะคุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง  ตลอดจนการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา การวางแผนและผังเมือง/ชุมชน

City Lab Systems (Member only)