Project

April 15, 2018

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (2561)

ร่วมกับ บริษัท ออโรส จำกัด   บทบาททีมบริหารจัดการและวางผังเมืองรวม


โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และสิ่งกระทบสิ่งแวดล้อม (2559)

ร่วมกับศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บทบาทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Designer) ดูแลเนื้อหาการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ (TOD: Transit-Oriented Development) ระบบรางเบา (LRT: Light Rail Transit) สายสีแดง 3 พื้นที่ ได้แก่ สถานีย่านเซ็นเตอร์พอยท์ (พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจระดับภูมิภาคของเมือง) สถานี บขส.3 (ตอนใต้ของเมือง) และสถานีโลตัส (ตอนเหนือของเมือง)


โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) (2557)

ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บทบาทผู้จัดการโครงการ